Linkkejä

Seuraavassa kirjan artikkeleissa mainitut verkkolinkit.

Keskeisimmät dokumentit:

Opetusministeriön verkkosivu yliopistolaitoksen uudistamisesta:
www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/Hankkeet/Yliopistolaitoksen_uudistaminen
Sisältää hankkeen perusdokumentteja:
– Hallituksen esitys yliopistolaiksi perusteluineen
– Yliopistojen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistaminen. Väli- ja loppuraportti. (Niilo Jääskinen ja Jorma Rantanen)
– Yliopistojen ohjaus- ja rahoitusjärjestelmän uudistamisen asiakirjat. Yliopistojen ohjaus ja rahoitus vuodesta 2010 alkaen, OPM:n luonnokset 3.12.2008 ja 3.3.2009 sekä lopullinen muistio 14.8.2009; Opetusministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä 15.10.2009.

Yliopistolain valmistelu valtioneuvoston sähköisessä hankerekisterissä (laista annetut lausunnot ym.):
http://www.hare.vn.fi/mAsiakirjojenSelailu.asp?h_iID=13112&tVNo=4&sTyp=Selaus
Valtioneuvoston sähköinen hankerekisteri:
http://www.hare.vn.fi/

Perustuslakivaliokunnan lausunto 11/2009 vp: Hallituksen esitys yliopistolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi. 13.5.2009:
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/pevl_11_2009_p.shtml

Yliopistolaki (L 558/2009):
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090558

Matti Vanhasen I ja II hallituksen Hallitusohjelmat:
www.vn.fi/tietoa-valtioneuvostosta/hallitukset/hallitusohjelmat/fi.jsp

Hallituksen iltakoulu 21.11.2007. Yliopistojen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistaminen ja innovaatioyliopiston perustaminen. Opetusministeriö/Valtioneuvosto:
www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/Hankkeet/Yliopistolaitoksen_uudistaminen

Yliopistojen ja Ammattikorkeakoulujen tutkimuksen rakenneselvitys. (Jorma Rantanen)
Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2004: 36:
www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2004/yliopistojen_ja_ammattikorkeakoulujen_tutkimuksen_rakenneselvitys

Opetusministeriön verkkosivu korkeakoulujen rakenteellisesta kehittämisestä:
www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/Hankkeet/rakenteellinen_kehittaminen
Sisältää mm.:
– Valtioneuvoston periaatepäätös julkisen tutkimusjärjestelmän rakenteellisesta kehittämisestä 7.4.2005.
– Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen suuntaviivat vuosille 2008–2011. Opetusministeriön muistio 7.3.2008.

Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun yhdistyminen uudeksi yliopistoksi. Suunnitteluryhmän loppuraportti, puheenjohtaja Raimo Sailas. 19.2.2007:
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2007/tkk_hkkk_taik_yhdistyminen

Koulutus ja tutkimus vuosina 2007–2012. Opetusministeriön koulutuksen kehittämissuunnitelma. Luonnos ja lopullinen suunnitelma:
www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/asiakirjat/kesu_2012_fi.pdf

Myös koulutusjärjestelmän Ennakoinnin sähköisen tietopalvelun (ENSTI) sivuilla:
www.oph.fi/info/ensti

Kehittämissuunnitelma valtioneuvoston sähköisessä hankerekisterissä (mm. työryhmän kokoonpano):
http://www.hare.vn.fi/mKokoonpanojenHistoriaSelailu.asp?h_iId=12125

Koulutus ja tutkimus 2007–2012: Alustava laskelma koulutustarjonnan tavoitteista vuodelle 2012. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:26:
www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2007/Koulutus_ja_tutkimus_2007x2012.html

Selvitys koulutus- ja osaamistarpeiden kehittymisestä sekä ennakoinnin tilasta ja kehittämistarpeista 2008. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:4 (28.1.2009). (Ennakoinnin koordinaatioryhmä 2008). Helsinki: Opetusministeriö:
www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2008/koulutus-_ja_osaamistarpeiden.html

Valtion tiede- ja teknologianeuvoston (nyk. tutkimus- ja innovaationeuvosto) linjaraportit ym. aineistoja opetusministeriön sivulla:
www.minedu.fi/OPM/Tiede/tutkimus-_ja_innovaationeuvosto/?lang=fi

Työ- ja elinkeinoministeriön sivu kansallisesta innovaatiostrategiasta:
www.tem.fi/index.phtml?s=2411
Sisältää mm.:
– Ehdotus kansalliseksi innovaatiostrategiaksi. Työ- ja elinkeinoministeriö 12.6.2008.
– Innovaatiopoliittinen selonteko. Valtioneuvosto 9.10.2008.

Innovaatiostrategian luontiprosessi oli aikaisemmin verkossa työpajayhteenvetoineen: http://www.innovaatiostrategia.fi/fi/uutiset/body0=236.
Nyttemmin sivut on poistettu.
Alla kuitenkin ladattavissa joitain yhteenvedoista:
”Tutkimus ja koulutus” -työpajan yhteenveto (17.10.2007)
”Tutkimus ja koulutus” -työpajan keskustelualoite (17.10.2007)
Innovaatiostrategian työpajojen kokonaisyhteenveto (10.1.2008)


———-

Muita asiakirjoja ym.:

Matkalla innovaatioyliopistoon – tieteidenvälisen yhteistyön mahdollisuuksia luotaamassa. Teknillinen korkeakoulu ja Teknologiateollisuus ry. Toimittanut Maija Itkonen. Marraskuu 2006:
http://tekno.teknologiateollisuus.fi/files/13510_Matkallainnovaatioyliopistoon.pdf

Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto (2005) Manifesti: Suomen yliopistot menestyvät kansainvälistymällä. Marraskuu 2005:
http://www.helsinki.fi/halvi/srno/lausunnot_ja_kannanotot/julkaisut%20raportit/manifesti2005.pdf

Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto (2006) Agenda: Suomi tarvitsee yliopistoja. Syyskuu 2006:
http://www.helsinki.fi/halvi/srno/lausunnot_ja_kannanotot/julkaisut%20raportit/agenda_fin.pdf


———-

Artikkeleita, tutkimuksia ym.:

Berglund, Eeva (2008) I Wanted to Be an Academic, Not a ’Creative’: Notes on Universities and the New Capitalism. Ephemera 8(3), 322–330: http://www.ephemeraweb.org/journal/8-3/8-3index.htm

Brookfield, Stephen (1995) Becoming a Critically Reflective Teacher. San Francisco: Jossey-Bass:
http://www.nl.edu/academics/cas/ace/facultypapers/StephenBrookfield_Wisdom.cfm

Gillies, Donald (2006) Why Research Assessment Exercises Are a Bad Thing: http://www.paecon.net/PAEReview/issue37/Gillies37.htm

Giroux, Henry (2007) Irti kahleista – strategia yliopiston uuteen haltuunottoon. Teoksessa Tapio Aittola, Jari Eskola & Juha Suoranta (toim.). Kriittisen pedagogiikan kysymyksiä. Tampere: Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitos, 11–22:
http://tampub.uta.fi/haekokoversio.php?id=201

Polanyi, Michael (1962) The Republic of Science: Its Political and Economic Theory. Minerva 1(1), 54–74:
http://www.missouriwestern.edu/orgs/polanyi/mp-repsc.htm

Raufelder, Diana T. (2006) Die Bedeutung des Lehrer-Schüler-Verhältnisses im Bildungsprozeß. Dissertation. Fachbereich Politik- und Sozialwissenschaften. Berlin: Freie Universität Berlin:
http://www.diss.fu-berlin.de/diss/receive/FUDISS_thesis_000000002233


———-

Lehtijuttuja, blogitekstejä, mielipiteitä, kommentteja ym.:

Arppe, Antti, Arppe, Tiina, Pakkasvirta Jussi & Vainio, Martti (2006) Tieteellinen omavaraisuus turvattava. Suomen Kuvalehti 3.11.2006:
http://www.ling.helsinki.fi/~aarppe/Publications/SK-061103.txt

Hallikainen, Raija (2007) Yliopistouudistus on viimeinen hetki laittaa laatu kuntoon. Tekniikka & Talous (31.10.2007).
http://www.tekniikkatalous.fi/incoming/article41269.ece

Kaukonen, Hertta-Mari (2009) Yliopistolain uudistus: Ei! Aviisi 3/2009:
http://www.aviisi.fi/artikkeli/?num=03/2009&id=8e99216

Opetusministeri Antti Kallioniemen haastattelu (Acatiimi 3/2006):
http://www.acatiimi.fi/2006/3_2006/02_06_3t.htm

Opetusministeri Antti Kallioniemen vastaus (21.12.2005) Marja Tiuran (kok) kirjalliseen kysymykseen (KK 989/2005) tuottavuusohjelman vaikutuksista yliopistosektorilla:
http://www.parliament.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_989_2005_p.shtml

Raivio, Kari (2009) Yliopistotko muka uusiutuvat ilman käskytystä? HS. Mielipide (11.2.2009):
http://www.keops.utu.fi/raportit/yolaki/HS/HS_Yliopistotko.pdf

Reuter, Martina (2008) Autonomia ja yliopiston perustehtävä. Filosofia.fi. Eurooppalaisen filosofian seura ry: Tampere:
http://filosofia.fi/node/4136

Sajari, Petri (2009) Oikeusoppineet: Yliopistolaki rikkoo perustuslakia. HS (22.4.2009):
http://www.hs.fi/politiikka/artikkeli/Oikeusoppineet+Yliopistolaki+rikkoo+perustuslakia/1135245354071

Simula, Matti (2008) Akavan Viljanen: pois turha koulutus! Akavan puheenjohtajan Matti Viljasen haastattelu. Suomen Kuvalehti 16/2008 (18.4.2008): http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/akavan-viljanen-pois-turha-koulutus

Suoranta, Juha (2008) Koulutuspolitiikan longue duréen. (Otteita pamfletista ”Teollisuuden korkeakoulupoliittisia linjoja”, 1986.) Blogiteksti:
http://suoranta.wordpress.com/2008/06/03/koulutuspolitiikan-longue-dureen/

Vadén, Tere (2009) Sodexo ja yliopistolakiesitys. Blogiteksti:
http://nuvatsia.terevaden.net/2009/04/19/sodexo-ja-yliopistolakiesitys/

Virkkunen, Henna (2009) Hallituksen esitys uudeksi yliopistolaiksi -lähetekeskustelun esittelypuheenvuoro: http://www.minedu.fi/OPM/Puheet/2009/02/yolaki_lahetekeskustelu_esittelypuheenvuoro.html


———-

Advertisement

%d bloggaajaa tykkää tästä: